Els treballs s’ajustaran al format establert per l’organització i en cas contrari, aquesta podrà prendre la decisió de no publicar el contingut del treball al llibre d’actes del Congrés. Els treballs hauran de ser inèdits, i abordaran amb rigor qüestions rellevants per al debat científic i tècnic que guarden relació amb els temes del Congrés.

Les comunicacions podran presentar-se en qualsevol de les llengües romàniques ibèriques o en anglès. 

Enviament i publicació:

  • Només es publicaran les comunicacions, pòsters el/s autor/es de les quals se hagen inscrit i abonat la quota corresponent abans del 30 de juny de 2016, sense que la seua assistència al Congrés siga obligatòria per a la publicació.
  • Totes les comunicacions/pòsters acceptades seran publicades amb ISBN.
  • La presentació d’una comunicació escrita/pòster no exclou la possibilitat d’enviar també un pòster, tot seguint les normes establertes per als pòsters.
  • En el cas que els treballs siguen presentats per més d’un autor, independentment de l’aprovació del Comitè Científic, només seran inclosos en la programació i publicats, si al menys un dels autors estiguera inscrit al Congrés i haguera abonat la inscripció abans del 30 de juny de 2016.